• Uit voorraad leverbaar
  • Meer dan 50 soorten verzegelingen
  • Levering op factuur mogelijk

Bel 0252 241577

Onze medewerkers helpen u graag!

De specialist op het gebied van verzegelen van waardevolle zendingen!

ALGEMENE VOORWAARDEN
Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRANSPOSAFE SYSTEMS HOLLAND BV, hierna te noemen Transposafe, gevestigd te Sassenheim, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 28057507, aldaar gedeponeerd.


1. TOEPASSELIJKHEID
1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Transposafe gedane aanbiedingen en offertes, met Transposafe gesloten overeenkomsten en aan Transposafe verleende opdrachten.
2. Onder ‘’afnemer’’ wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts)persoon die met Transposafe een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), en erfgename(n).
3. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Transposafe schriftelijk met afnemer zijn overeengekomen.
4. Indien afnemer éénmaal van het bestaan van deze voorwaarden door Transposafe op de hoogte is gesteld, worden later aangegane overeenkomsten tussen Transposafe en afnemer geacht onder deze voorwaarden te zijn aangegaan.
5. Indien Transposafe bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met afnemer heeft gemaakt, kan afnemer zich bij latere overeenkomsten daar nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2. AANBIEDINGEN, OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN
1. Alle door Transposafe gedane aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, drukwerken, brochures, hetzij anders – daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen/offertes en andere verklaringen van vertegenwoordigers of werknemers van Transposafe – zijn immer vrijblijvend.
2. Een overeenkomst tussen Transposafe en afnemer komt eerst tot stand indien en nadat een order schriftelijk door een daartoe bevoegde van Transposafe is bevestigd.
3. Transposafe is bevoegd ter uitvoering van de aan haar verstrekte leveringsopdracht derden in te schakelen en de prijs hiervan door te berekenen aan afnemer.

3. PRIJZEN
1. Alle prijzen zijn in Euro’s en gelden exclusief BTW.
2. Tenzij uitdrukkelijk bij orderbevestiging overeengekomen, zijn niet bij de prijs inbegrepen eventuele:
a. aanloopkosten, waaronder mede begrepen ontwerp, teken- en clichékosten;
b. verpakkings-en behandelingskosten.
3. Bij orderprijzen lager dan € 500,-- (exclusief BTW) is Transposafe gerechtigd transport- en handlingkosten in rekening te brengen.
4. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Transposafe gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
5. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
6. Indien de kostprijsverhoging conform lid 4 echter meer dan 15% bedraagt, is afnemer bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop afnemer daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.

4. LEVERING / LEVERTIJD
1. Opgaven van leveringsdata worden bij benadering vastgesteld en binden Transposafe niet.
2. Overschrijding van overeengekomen leveringsdata geeft afnemer geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet-aanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de nakoming van enigerlei verplichting van afnemer uit de overeenkomst.
3. Aan de leveringsplicht van Transposafe zal zijn voldaan door het éénmaal aanbieden van de goederen. Het ontvangstbewijs door afnemer ondertekent of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen reiskosten, opslag en andere kosten voor rekening van afnemer.
4. Wanneer de benodigde gegevens voor de uitvoering van de leverings-opdracht niet tijdig door afnemer aan Transposafe ter beschikking zijn gesteld, worden de leveringsdata in ieder geval met die termijn opgeschort.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN– OVERGANG
1. Tot op het tijdstip waarop afnemer aan al zijn betalings-en overige verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van Transposafe.
2. Afnemer is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat afnemer aan zijn betalings-en overige verplichtingen jegens Transposafe heeft voldaan, tenzij uit hoofde van bedrijfsuitoefening als wederverkoper. Tot dat ogenblik heeft afnemer het verrichte of geleverde in bruikleen.
3. Wanneer afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 6.1 voordoet, is Transposafe zonder enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst gerechtigd het geleverde terug te nemen. Afnemer verleent Transposafe hiertoe onherroepelijke machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt, bij gebreke waarvan afnemer een direct opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,-- per dag verbeurt.
4. Ingeval Transposafe het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst door overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1 ontbonden.
5. Afnemer is verplicht Transposafe direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door Transposafe geleverde, voorzover dat (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 6.1 voordoet. Mocht later blijken, dat afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan Transposafe verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 250,--.

6. OPZEGGING BEËINDIGING OVEREENKOMST
1. Transposafe behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met afnemer onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien afnemer:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling c.q. faillissement aanvraagt, dan wel onder bewind wordt gesteld;
b. enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
d. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer afnemer een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar en is Transposafe daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of van rente.
3. De post ‘’winstderving’’ bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 250,-- (exclusief BTW) behoudens tegenbewijs; de post ‘’gederfde rente’’ zal de hoogte hebben van de wettelijke rente.

7. RISICO - OVERGANG
1. Alle risico van transport van te leveren en of geleverde goederen, berust bij afnemer, zowel wat de directe als de indirecte schade betreft, ook al zijn deze franco huis afnemer geleverd.
2. Het door Transposafe geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van levering voor risico van afnemer.

8. AANSPRAKELIJKHEID
1. Transposafe is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, ontstaan door gebreken aan geleverde producten, tenzij sprake is van kwade opzet of grove schuld.
2. Transposafe is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten.
3. Afnemer vrijwaart Transposafe en haar medewerkers voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van door Transposafe geleverde producten.
4. Alle aansprakelijkheid van Transposafe uit hoofde van de met afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst, exclusief BTW.
5. Transposafe is niet aansprakelijk voor de kleur-, vorm-, formaat-, materiaalkeuze e.d. van afnemer van de geleverde goederen en materialen en staat er niet voor in dat de geleverde goederen en materialen geschikt zijn voor het gebruik dat afnemer voorstaat, tenzij afnemer Transposafe tevoren van zijn bedoelingen uitdrukkelijk op de hoogte heeft gesteld en hierin later geen wijziging(en) heeft aangebracht.
6. Transposafe is niet aansprakelijk voor de in de branche gebruikelijke afwijkingen ten aanzien van kleur, maat, gewicht, dikte en andere specificaties.
7. Transposafe houdt zich het recht voor 10% meer of minder van de bestelde hoeveelheid te leveren, waarbij afnemer de werkelijke hoeveelheid naar rato verschuldigd is.

9. BETALING
1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door Transposafe aan te wijzen bank-of girorekening.
2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Afnemer mag om generlei reden zijn betalingen opschorten.
3. Indien Transposafe het factuurbedrag niet binnen de termijn van 30 dagen van afnemer heeft ontvangen, is deze daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente met een minimum van 1% per maand, geldend gedurende de tijd waarin koper in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.
Indien de betaling van een factuur niet binnen de termijn van 30 dagen na factuurdatum is ontvangen wanneer Transposafe alsdan rechtsmaat-regelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens afnemer neemt, is deze gehouden tot betaling van opeisbare, niet voor rechterlijke matiging door Transposafe te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten. Deze kosten zijn vastgesteld op min. 15% van de te betalen hoofdsom (of gedeelte daarvan), zulks met een minimum van € 120,-- onverminderd eventuele door afnemer krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.
4. Alle betalingen door of namens afnemer geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en voorts in mindering op de hoofdsom.
5. Indien afnemer met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is Transposafe gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met de termijn gedurende afnemer een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van Transposafe om na ingebrekestelling de order(s) definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen Transposafe tot op dat moment te vorderen heeft. Alsdan heeft Transposafe tevens recht op schadevergoeding volgens artikel 6.

10. OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat Transposafe wegens buitengewone omstandigheden zoals abnormaal hoog ziekteverzuim, stakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluiting, brand, technische storingen in het bedrijf, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen, materialen, in gebreke blijven van haar leveranciers, door welke oorzaak ook, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Transposafe redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de order overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
2. In geval van overmacht is Transposafe gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Transposafe tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan afnemer gehouden is.
Transposafe is gerechtigd het eventueel tot dan toe geleverde naar rato aan afnemer te factureren.
3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 60 werkdagen is afnemer evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, nadat hij Transposafe schriftelijk een laatste termijn van redelijke duur heeft gegund.
4. Bij beëindiging als voren bedoeld is Transposafe gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Transposafe niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan afnemer.

11. RECLAMES
1. Klachten betreffende gebreken aan het geleverde dienen binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Transposafe te zijn gemeld.
2. Reclames omtrent het gestelde in artikel 8 leden 5 en 6 worden niet in behandeling genomen.
3. Reclames dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na verzenddatum, door middel van een aangetekend schrijven, in bezit te zijn van Transposafe.
4. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames/klachten niet meer door Transposafe in behandeling genomen.

12. ANNULERING
1. Indien afnemer een order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft Transposafe het recht afnemer annuleringskosten van minimaal een bedrag van € 250,-- in rekening te brengen, welke in navolgend tijdschema berekend worden over de netto koopprijs:
a. tot 31 dagen vóór de overeengekomen leveringsdatum een percentage van 30%;
b. 30 dagen of minder vóór de overeengekomen leveringsdatum 40%.
2. Aan het verzoek tot annulering van het geheel of van een gedeelte van een order na gedeeltelijke uitvoering van de order kan niet worden voldaan.
3. Annulering dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden. De datum van ontvangst van het schrijven is de datum van annulering.

13. AUTEURSRECHTEN/GEHEIMHOUDING/OVERDRAAGBAARHEID
1. Transposafe behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken voor, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Transposafe zal afnemer vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewering dat de door Transposafe ontwikkelde producten inbreuk maken op een geldend auteursrecht.
3. Het is afnemer verboden de door Transposafe geleverde producten te kopiëren, veranderen of reproduceren, zonder uitdrukkelijke toestemming van Transposafe. Bij overtreding hiervan verbeurt afnemer een direct opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,-- per overtreding, onverminderd het recht van Transposafe alle nog lopende contracten te ontbinden en schadevergoeding/winstderving te vorderen conform het bepaalde in artikel 6.
4. Transposafe zal maatregelen nemen zodat alle aan Transposafe door afnemer ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de order.
Transposafe zal deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van afnemer niet aan derden kenbaar maken.
5. Transposafe zal redelijke aanwijzingen van afnemer omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.
6. Het is afnemer niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met Transposafe gesloten overeenkomst over te dragen. Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat afnemer Transposafe hiervan op de hoogte heeft gesteld en uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Transposafe heeft verkregen.

14. GESCHILLEN
1. Op alle met Transposafe aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Transposafe en afnemer welke voortvloeien uit overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter van haar vestigingsplaats, tenzij Transposafe het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon- c.q. vestigingsplaats van de afnemer, wenst te brengen.
3. Terzake de uitleg van internationale handelstermen, is de laatste versie van de ‘’Incoterms’’ zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.

15. PRIORITEIT NEDERLANDSE VERSIE
De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is bindend en zal prevaleren boven elke vertaling.


Sassenheim, januari 2014